Samorząd

Struktura organizacyjna Urzędu Miasta
Urząd Miejski jest jednostką organizacyjną Gminy przy pomocy której Burmistrz realizuje swoje zadania. Strukturę organizacyjną Urzędu tworzą referaty i samodzielne stanowiska pracy.
Stanowiska kierownicze:
1.Burmistrz Goniądza – Mariusz Ramotowski
2.Zastępca Burmistrza – Zbigniew Męczkowski
3.Skarbnik Miejski – Jolanta Gorzoch
4.Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego – Marta Hryniewicka

Referaty:
Referat finansowy:
1.ds. księgowości budżetowej
2.ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych, obsługa kasowa
Samodzielne stanowiska pracy:
1.stanowisko ds. ogólnoorganizacyjnych i oświatowych,
2.stanowisko ds. kancelaryjnych kancelaryjnych kultury
3.stanowisko ds. obsługi rady,
4.stanowisko ds. budownictwa, zagospodarowania przestrzennego, działalności gospodarczej,
5.stanowisko ds. drogownictwa, ochrony środowiska,
6.stanowisko ds. gospodarki gruntami gruntami rolnictwa,
7.stanowisko ds. wojskowych, obrony cywilnej, dodatków mieszkaniowych, rozwiązywania problemów alkoholowych.

Terminy przyjęć interesantów.
Burmistrz Goniądza urzęduje w godzinach:
poniedziałek – piątek
7.30 – 15.30