Goniądz – cena wody i ścieków bez zmian

info_rada_miejska

UCHWAŁA NR XXIX/227/17
RADY MIEJSKIEJ W GONIĄDZU
z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579 ) oraz art. 24 ust. 1, 6 i 7 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893, zm. z 2016 r. poz. 1250) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się taryfy:
a) na zbiorowe zaopatrzenie w wodę w wysokości 2,45 zł brutto za 1 m3,
b) na zbiorowe odprowadzanie ścieków w wysokości 9,27 zł brutto za 1 m3.
§ 2. Wyróżnia się dwie grupy odbiorców usług w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków:
1) gospodarstwa domowe,
2) pozostali odbiorcy.
§ 3. Ustala się dopłatę do 1 m3 ścieków dla taryfowej grupy zbiorowego odprowadzania ścieków gospodarstwa domowe w wysokości 3,74 zł brutto.
§ 4. Taryfy wymienione w §1 obowiązują od dnia 01.04.2017 r. do 31.03.2018 r.
§ 5. Traci moc uchwała Nr XIX/149/16 Rady Miejskiej w Goniądzu z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzania ścieków.
§ 6. Zobowiązuje się Zakład Usług Komunalnych w Goniądzu do ogłoszenia taryf w sposób zwyczajowo przyjęty, tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Goniądzu oraz sołectw, a także na stronie internetowej http://bip.um.goniadz.wrotapodlasia.pl w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Goniądza.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2017 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Harasiuk

woda

Pliki do pobrania w wersji pdf: uchwala Rady Miejskiej – cena wody i ściekow – 2017r.